Haoping Wu,Feng Li,Beibei Hao,Wen Zhou, Wei Xing,Wenzhi Liu*, Guihua Liu*. . Does hydrological reconnection enhance nitrogen cycling rates in the lakeshore wetlands of a eutrophic lake? . Ecological Indicators .   96 : 241-249
Li Wang, Qiuxia Liu, Xiaoyan Dong, Yi Liu, Jianwei Lu*. . Herbicide and nitrogen rate effects on weed suppression, N uptake, use efficiency and yield in winter oilseed rape (Brassica napus L.). . Global Ecology and Conservation . 2019   17 : e00529
Samwel Maina Njuguna, Victorine Anyango Makokha, Xue Yan?, Robert Wahiti Gituru,Qingfeng Wang, Jun Wang. . Samwel Maina Njuguna, Victorine Anyango Makokha, Xue Yan?, Robert Wahiti Gituru,Qingfeng Wang, Jun Wang.Health risk assessment by consumption of vegetables irrigated with reclaimed waste water: A case study in Thika (Kenya). . Journal of Environmental Management . 2019   231 : 576–581
Chaodong Yang, Xiaolin Yang, Xia Zhang, Cunyu Zhou, Fan Zhang, Xiao’e Wang,Qingfeng Wang*. . Anatomical structures of alligator weed (Alternanthera philoxeroides) suggest it is well adapted to the aquatic–terrestrial transition zone . Flora . 2019   253 : 27-34
Yaozhan Xu, Yoshiko Iida, Haiyan Huang, Zheng Shi, Scott B. Franklin, Yiqi Luo,Dachuan Bao , Xiujuan Qiao, Zhijun Lu, Mingxi Jiang*. . Linkages between tree architectural designs and life-history strategies in a subtropical montane moist forest . Forest Ecology and Management . 2019   438 : 1-9